PROCES VERBAL 09.11.2017

Încheiat astazi 09.11.2017 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Somcuta Mare, la care au fost convocati toti membrii consiliului local.


La sedinta sunt prezenti domnul Primar, domnul Secretar Alin Toma, doamna Rodica Carmazan, consilier juridic, doamna Tatiana Bot, Sef Serviciu Economic, precum și 14 consilieri locali. Lipseste domnul consilier local Balmos Teodor. De asemenea la sedinta este prezent domnul Marinescu Teodor, în calitate de delegat satesc al satului Buteasa.

Presedinte de sedinta este domnul consilier Maries Emil Gavril.
Domnul Secretar prezinta procesul-verbal al sedintei anterioare si intrucat nu sunt obiectiuni cu privire la continutul acestuia il supune aprobarii. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Servicii de mentenanta pentru instalatiile electrice ale cladirilor din cadrul domeniului public al Orasului Somcuta Mare si serviciile de intretinere a iluminatului public, in perioada 15.11.2017 – 30.11.2019.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Extindere Scoala gimnaziala nr. 2 in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Buciumi, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Ciolt, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Codru Butesii, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte nr. 3 str. Ioan Buteanu, nr. 7, Oras Somcuta Mare’’ .
8. Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei bunurilor predate catre SC VITAL SA, potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune.
10. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Somcuta Mare.
Se supune la vot aprobarea ordinei de zi. Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Doamna Tatiana Bot prezinta acest proiect de hotărâre. Dansa sustine ca, conform contractului de finantare nr 9957/26.05.2015 si a actului aditional nr. 1/9651/10.11.2015 pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa potabila in loc Valenii Somcutei, se suplimenteaza veniturile la cod indicator: 42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, cu suma totala de 20 mii lei.
Cu suma de 20 mii lei se suplimenteaza cheltuielile de la capitolul 70.02 Dezvoltare publica si locuinte, subcap 70.02.05.01 Alimentare cu apa, pentru investitia « Extindere retea de alimentare cu apa in sistem centralizat a localitatii Valenii Somcutei din Orasul Somcuta Mare» cu suma de 20 mii lei.
In baza prevederilor ORDNULUI NR. 6394/11.10.2017 s-a aprobat alocarea sumei de 210.827,50 LEI, prevazuta in bugetul de stat pe anul 2017 bugetului local al UAT Oras Somcuta Mare, pentru aprobarea Programului natinal privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuit. Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 21.42.02.12 Subventii pentru reabilitarea termica cu suma de 210,83 mii lei. Cu suma de 210.,83 mii lei se suplimenteaza capitolul de cheltuieli 70.02 Dezvoltare si locuinte SUB CAP 70.02.03.30 art 71.01.30 pentru obiectivul de investitie” Reabilitare blocul 3, str. Ioan Buteanu, nr. 7 –Somcuta Mare.
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propune urmatoarele virari de credite ( prevederilor art 49, alin (4) – (7), ) dar si in baza prevederilor HG nr. 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice: Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 113,50 mii lei, astfel:
54.02.05Fond de rezerva bugetar cu suma de 20 mii lei;
55.02.Tranzactii privind datoria publica, cu suma de 11 mii lei;
67.02 cultura, religie, sport , cu suma totala de 15 mii lei, din care:
Sub cap 670.02.05.01 art 59.11 asociatii si fundatii
61.02 Ordine publica cu suma totala de 40 mii lei, din care, de la sub capitolul:
61.02.03.04 Politie comunitara cu suma de 20 mii lei art 20.13 formare profesionala;
61.02.05 protectie civila cu suma de 20 mii lei art 20.01.30
68.02 asistenta sociala, cu suma totala de 7,50 mii lei
80.02. Actiuni generale economice, cu suma totala de 20 mii lei, din care, se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 113,5 mii lei, astfel :
Cap 65.02 Invatamant cu suma totala de 17 mii lei la Naveta
Cap 67.02 Cultura , religie, sport, cu suma de 27,50 mii lei din care : sub cap 67.02.03.07 Camine culturale, suma de 27,50 mii lei, Cămin cultural Buciumi 27,5 mii lei ;
Cap 70.02.Dezvoltare, locuinte , cu suma de 4 mii lei la, Subcap 70.02.05.01 art 71.01.01 pentru Alimentare cu apa Valeni-contributie locala pentru taxa ISC si dirigiente de santier, suma de 4 mii lei;
Cap 74.02.Mediu, cu suma de 15 mii lei, din care: Subcap 74.02.05.02 art 20.30.30 pentru achizitie pubele pentru domeniul public al UAT Somcuta Mare;
Cap 80.02Alte actiuni economice, cu suma de 10 mii lei, din care Art 20.01.05 cu suma de 10 mii lei, combustibil pentru microbuzul scolar
Cap 84.02 Transport. cu suma totala de 50 mii lei la Reparatii drumuri art. 20.02 cu suma de 50 mii lei.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Servicii de mentenanta pentru instalatiile electrice ale cladirilor din cadrul domeniului public al Orasului Somcuta Mare si serviciile de intretinere a iluminatului public, in perioada 15.11.2017 – 30.11.2019.
Domnul Primar sustine ca i s-a solicitat sa încheie un contract de mentenanta pe o perioada mai lunga, deoarece este vorba despre sume mai mari pentru iluminatul public, având în vedere și faptul ca după 17.09.2017 au fost foarte multe probleme.
Domnul consilier Alb Vasile dorește sa știe cine a solicitat incheierea unui contract de mentenanta pentru instalatiile electrice, deoarece suma prevazuta este uriașa. Propune angajarea unei persoane autorizate și să se achizitioneze un utilaj pentru reparatiile necesare.
Domnul Primar arata ca prin acest contract se vor plati intretinerile necesare, la acest moment se supune la vot aprobarea unui buget multianual.
Domnul consilier Alb Vasile sustine ca în cadrul proiectului de la Căminul din Buciumi s-a hotărât o alta soluție de încălzire, iar acum s-a făcut o modificare, nerespectandu-se proiectul initial.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetarii multianuale a obiectivului de investitii: Servicii de mentenanta pentru instalatiile electrice ale cladirilor din cadrul domeniului public al Orasului Somcuta Mare si serviciile de intretinere a iluminatului public, in perioada 15.11.2017 – 30.11.2019.
Se aproba cu 12 voturi pentru, 2 abtineri ale domnilor consilieri Alb Vasile și Titan Augustin.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Extindere Scoala gimnaziala nr. 2 in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
Domnul consilier Alb Vasile nu considera necesare aceste investitii în conditiile în care la școlile pentru care se propune extindere și modernizare, învața foarte puțin elevi.
Domnul Primar sustine ca toate aceste demersuri se fac în conditiile în care Liceul nu are autorizație de funcționare și nu doreste sa lase toate aceste clădiri în paragina.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Extindere Scoala gimnaziala nr. 2 in Orasul Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abținere a domnului consilier Alb Vasile.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Buciumi, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Buciumi, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abținere a domnului consilier Alb Vasile.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Ciolt, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Ciolt, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
Se aproba cu 13 voturi pentru, 1 abținere a domnului consilier Alb Vasile.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Codru Butesii, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitie ,,Reabilitare si modernizare Scoala primara loc. Codru Butesii, Oras Somcuta Mare, jud. Maramures’’.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte nr. 3 str. Ioan Buteanu, nr. 7, Oras Somcuta Mare’’ .
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic al obiectivului de investitie ,,Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte nr. 3 str. Ioan Buteanu, nr. 7, Oras Somcuta Mare’’ .
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Domnul Secretar sustine ca, urmare a receptiei finale la terminarea lucrarilor în ceea ce privește obiectivul de investitii Alimentare cu Apa în loc. Valenii Somcutei, aceasta rețea de alimentare cu apa face parte din domeniul public al Orașului Somcuta Mare și trebuie cuprinsă în inventarul domeniul public al Orașului Somcuta Mare. Dansul arata ca ulterior va completă lista cu bunurile ce vor fi predate Vital-ului.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind completarea domeniului public al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind aprobarea completarii listei bunurilor predate catre SC VITAL SA, potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune.
Domnul Primar sustine ca prima investitie din loc. Buciumi ce a fost predata către Vital, s-a făcut de către domnul Alb Vasiel Dorinel când era primar, și s-a predat fără vreo redeventa. Dansul apreciaza ca printr-o hotărâre de consiliu trebuie solicitata o redeventa pentru fiecare investitie noua predata catre, si care nu a facut parte din patrimoniul initial predat.
Domnul consilier Alb Vasile sustine ca societatea SC Vital SA s-a obligat să facă investitii.
Doamna consilier Pop Elisabeta propune să se facă o solicitare catre Vital sa monteze filtre, deoarece apa este foarte calcaroasa.
Domnul Primar sustine ca Vital-ul nu face investitii și nici extinderi de rețea.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea completarii listei bunurilor predate catre SC VITAL SA, potrivit prevederilor contractului de delegare de gestiune.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Proiect de hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Somcuta Mare.
Domnul secretar sustine ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede obligativitatea intocmirii/actualizarii inventarului apartinand domeniului public, inventor necesar si pentru obiectivele de investitie ce se realizeaza in Orasul Somcuta Mare.
Domnul consilier Titan Augustin arata ca a solicitat printr-o adresa inaintata Primariei și Serviciului de Urbanism să se constituie o comisie care sa identifice pasunile din loc. Finteusu Mare. Dansul sustine ca exista suspiciuni, ca anumite suprafete de teren s-au luat de anumiti cetateni ce nu sunt indreptatiti sa le detina. Arata de asemenea ca s-au început aceste demersuri în anul 2014 dar nu s-au finalizat.
Domnul consilier Alb Vasile, arata ca foarte multe terenuri evreiesti din loc. Buciumi nu sunt ale celor ce le dețin. Dorește să se facă demersurile legale ce se impun, chiar și schimburi de teren, pentru reglementarea situatiilor.
Domnul Primar este de acord cu propunerile făcute.
Se supune la vot aprobarea proiectului de hotarare privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si privat al Orasului Somcuta Mare.
Se aproba cu 14 voturi pentru.

Diverse.
Domnul consilier Alb Vasile, doreste ca pana la urmatoarea sedinta de consiliu sa i se prezinte o situatie cu toate contractele de inchiriere a terenurilor apartinand domeniului public si privat al orasului Somcuta Mare.
Domnul consilier Vancea Dorinel doreste sa aduca la cunostinta administratiei ca personalul care lucreaza la Serviciul Public de Salubrizare are un vocabular si comportament nu tocmai adecvat unor angajati ai Primariei. Doreste luarea unor masuri in acest sens.
Domnul Primar invita consilierii locali in data de 10.11.2017 la sedinta festiva organizata la Consiliul Judetean Maramures cu ocazia a 25 de ani de functionare, iar duminica 12.11.2017 la inaugurea Caminului Cultural din loc. Buciumi.
Doamna consilier Pop Elisabeta propune initierea unui program/proiect in care sa fie implicati copiii de la Liceu, deoarece trebuie indreptat comportamentul acestora si este necesar sa aiba anumite deprinderi in conditiile in care nu stiu sa faca absolut nimic.
Domnul consilier Alb Vasile, doreste sa stie de ce nu functioneaza Centrul de Permanenta din Somcuta Mare.
Domnul Viceprimar arata ca medicii de familie, dar si cei care au venit din Baia Mare nu mai doresc sa faca garzi.
Domnul consilier Alb Vasile, propune invitatea primarilor din comunele invecinate, pentru gasirea unei solutii in ceea ce priveste functionarea Centrului de Permanenta din Somcuta Mare, beneficiari fiind toti locuitorii localitatilor invecinate.


PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA
MARIES EMIL GAVRIL SECRETAR – TOMA ALIN FLORIN

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.